پورتال اداره کل آموزش و پرورش استان ايلام
کدمطلب: htzc2IvJ      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۰:۲۸:۰۸      تعداد بازديد اين صفحه:  ۸۵۱
اطلاعیه شماره (1)

برگزاری آزمون انتخاب مدرس آموزش خانواده

قابل‌توجه داوطلبان محترم آزمون انتخاب مدرس آموزش خانواده

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، ثبت‌نام آزمون انتخاب مدرس آموزش خانواده (صرفاً شاغلين فرهنگي و دانشگاهي) از روز سه‌شنبه مورخ 23/3/1396 از طريق سايت www.familyeducation.ir آغاز مي‌گردد. لازم به ذکر است رعايت شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون الزامي است و متقاضيان محترم مي‌بايست شخصاً نسبت به ثبت‌نام و بارگذاري مدارك خود در سايت فوق اقدام نمايند.

باسمه تعالي

راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون انتخاب مدرس آموزش خانواده در سال 1396

( ويژة داوطلبان)

1 چگونگي ثبت نام:

لازم است كه داوطلبان شخصاً به سامانة www.familyeducation.ir كه براي ثبت نام الكترونيكي داوطلبان واجد شرايط ايجاد شده است، مراجعه و با وارد كردن كد ملي و كد پرسنلي خود نسبت به دريافت نام كاربري و رمز عبور اقدام نمايند و از اين طريق جهت ثبت نام خود مبادرت ورزند. بديهي است ثبت نام متقاضيان تنها در صورت دريافت كدرهگيري و رسيد از سامانه نهايي خواهد شد. ثبت نام از روز سه شنبه مورخ 23/3/96 آغاز و در ساعت 24 روز شنبه 10/4/96 به پایان ميرسد. تمامي مراحل ثبت نام، صدور كارت ورود به جلسه و اعلام نتيجة آزمون به صورت اينترنتي و از طريق همين سامانه خواهد بود.

2 .شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان شركت كننده در آزمون:

1. مستخدم رسمي (آزمايشي، قطعي، پيماني) شاغل در وزارت آموزش و پرورش و يا اعضاي رسمي يا پيماني هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي

2. دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي ارشد يا معادل حوزي آن

3. داشتن حداقل 30 سال سن

4. برخورداري از سلامت جسم و روان و داشتن قدرت بيان

5. دارا بودن حسن شهرت و صلاحيت اجتماعي ( از طريق اخذ تأييدية حراست توسط ادارة انجمن اوليا و مربيان)

تبصره: اساتيد دانشگاهي ذيصلاح (صرفاً اعضاي هيأت علمي) با لحاظ نمودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين شيوه نامه ضمن ارائه مدارك مربوط، لازم است صرفاً در مرحلة مصاحبه و دورة آموزشي شركت نمايند و از آزمون كتبي معاف هستند.

3 . مواد امتحاني و منابع آزمون:

منابع آزمون مشتمل بر عناوين زير است:

1. احمدي، علياصغر ( 1393 ) اصول تربيت. تهران: انتشارات انجمن اوليا و مربيان.

2. نوابي نژاد، شكوه ( 1393 ) رفتارهاي بهنجار و نابهنجار كودكان و نوجوانان. تهران: انتشارات انجمن اوليا و مربيان.

3. پارسا، نسرين ( 1384 ) قدرت والدين. تهران: انتشارات انجمن اوليا و مربيان.

4. شرفي، محمدرضا ( 1396 ) خانوادة متعادل (آناتومي خانوده). تهران: انتشارات انجمن اوليا و مربيان.

5. ويليام كرين ( 1395 ) نظريه هاي رشد: مفاهيم و كاربردها. ترجمة غلامرضا خوينژاد و عليرضا رجايي. تهران:

انتشارات رشد (از اين كتاب صرفاً فصلهاي 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12  و 17 براي آزمون سوال طرح خواهد شد).

4 . مدارك لازم جهت ثبت نام در آزمون:

1. تصوير صفحة اول شناسنامه و كارت ملي (صرفاً براي داوطلبان اعضاي هيأت علمي دانشگاهها)

2. تصوير آخرين حكم كارگزيني

3. تصوير آخرين مدرك تحصيلي و يا گواهي معتبر مبني بر فارغ التحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد و بالاتر، (لازم است تاريخ فارغ التحصيلي مندرج در مدرك تا قبل از مهرماه 1396 باشد)

4. فيش بانكي به مبلغ000 /500 هزار ريال، بابت تأمين بخشي از هزينه هاي برگزاري آزمون، واريز شده به حساب مبلغ درآمدهاي اختصاصي ادارة كل آموزش و پرورش هر استان (شمارة حساب هر استان در اسرع وقت بر روي سايت رسمي انجمن اوليا و مربيان منتشر خواهد شد).

 5. يك قطعه عكس پرسنلي 4 × 3 كه در سال جاري گرفته شده باشد.

نكتة 1: لازم است داوطلبان فايل اسكن شدة عكس پرسنلي خود را با حجمي كمتر از 150 كيلو بايت و حجم فايل

تصاوير حكم كارگزيني، مدرك تحصيلي و فيش بانكي نيز كمتر از 300 كليوبايت در اين سامانه بارگذاري كنند،

نكتة 2: ترتيبي اتخاذ گردد كه براي هر يك از ثبت نام كنندگان پروندهاي جداگانه تشكيل و آمار ثبت نام شدگان به تفكيك شهرستان و منطقه در دبيرخانة آزمون (ادارة انجمن اوليا و مربيان استان) نگهداري شود،

نكتة 3: مسئوليت تأييد مدارك و مهر و امضاء كردن آن جهت برابر با اصل شدن، بر عهدة كارشناسي انجمن اوليا و مربيان مناطق و شهرستانها ميباشد. براي انجام اين امر لازم است داوطلبان با همراه اصل مدارك خود به كارشناسي انجمن اوليا و مربيان منطقه و شهرستان خود مراجعه كنند.

5 .زمان، مكان و چگونگي برگزاري آزمون:

آزمون كتبي انتخاب مدرس آموزش خانواده، رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 16/5/96 آغاز خواهد شد. مكان آزمون براي هر استان يك حوزه در مركز استان (يا حداكثر دو حوزه براي استانهايي كه گسترة جغرافيايي وسيع خواهندداشت) متعاقباً و در موعد مقرر از طريق سايت رسمي ادارات كل آموزش و پرورش هر استان اطلاع رساني خواهد شد.

بديهي است مسئوليت اين اطلاع رساني بر عهدة ادارة انجمن اوليا و مربيان استان مي باشد.

لازم به ذكر است كه آزمون به طور همزمان در سراسر كشور برگزار خواهد شد. سؤالات اين آزمون به صورت چهار گزينه اي بوده و توسط دفتر انجمن اوليا و مربيان طراحي و تهيه خواهد شد. در اين آزمون نمره منفي محاسبه نمي گردد و هر يك از داوطلباني كه موفق به كسب 60 % از نمرة كل آزمون گردند براي مصاحبه دعوت خواهند شد. شايان ذكر است معيار قبولي با شيوههاي متداول در سنجش و اندازگيري تعيين شده و بر اساس آن افراد قبول شده مشخص و معرفي خواهند شد.

در صورت نياز از طريق اطلاعيه هايي كه در سايت رسمي انجمن اوليا و مربيان به نشاني: (http://payvand.medu.ir و نيز سايتهاي رسمي ادارات كل آموزش و پرورش استانها منتشر خواهد شد، موارد بعدي به اطلاع داوطلبان و همچنين دستاندركاران امر خواهد رسيد.

كلية افرادي كه با رعايت شرايط و ضوابط بندهاي فوق به عنوان پذيرفته شدگان مرحلة آزمون كتبي اسامي آنان از

سوي دفتر انجمن اوليا و مربيان اعلام گردد، حق ورود به مرحلة مصاحبه را خواهند داشت. در اين رابطه، ادارة كل آموزش و پرورش هر استان مي بايستي نسبت به داير نمودن يك حوزة مصاحبه ( يا حداكثر دو حوزه براي استان هايي كه گستردگي جغرافيايي آنها آنقدر زياد است كه جابه جايي داوطلبان به مركز استان با دشواري همراه خواهد بود) اقدام نمايد، اين حوزه زير نظركميتة برنامه ريزي آموزش خانوادة استان و با محوريت ادارة انجمن اوليا و مربيان استان به انجام امور مصاحبه مي پردازد. بديهي است انجام مصاحبة داوطلبان منحصراً در مركز هر استان صورت ميگيرد.

وزارت آموزش و پرورش، دفتر انجمن اوليا و مربيان

 

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه